Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. V souvislosti ze změnou legislativy jsme vytvořili dokument o informacích dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Správcem osobních údajů je Jana Šuráňová se sídlem: Zdravotní středisko, Masarykova 315, 3. patro, Luhačovice 763 26, IČO: 017 725 03. Pokud se na nás budete chtít obrátit, můžete nás kontaktovat na emailu suranova.jana@seznam.cz

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z důvodu poskytování služeb a plnění smlouvy, vedení účetnictví - vaše fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Studio Kranz (Jana Šuráňová) shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich dodavatelů, tj. jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

K jakým účelům Studio Kranz (Jana Šuráňová) osobní údaje využívá a zpracovává?

Studio Kranz (Jana Šuráňová) zpracovává osobní údaje dodavatelů a odběratelů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Studio Kranz (Jana Šuráňová) zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Studio Kranz (Jana Šuráňová), nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíte osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s firmou Studio Kranz (Jana Šuráňová) dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů Studio Kranz (Jana Šuráňová) nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout. Údaje nutné pro výše uvedené jsou: fakturační údaje, sídlo a popřípadě dodací adresa, telefon, e-mailová adresa.

Jakým způsobem Studio Kranz (Jana Šuráňová) zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou a disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Žádné další osoby kromě správce tedy Jany Šuráňové nemají k údajům přístup.

Komu Studio Kranz (Jana Šuráňová) osobní údaje poskytuje nebo předává?

Osobní údaje předáváme státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv firmy Studio Kranz (Jana Šuráňová)
Firma Studio Kranz (Jana Šuráňová) může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje Studio Kranz (Jana Šuráňová)

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu suranova.jana@seznam.cz.

Jak nás informovat o projevení souhlasu nebo nesouhlasu se zpracováním osobních údajů?

Zasláním mailu na adresu suranova.jana@seznam.cz zadejte do předmětu zprávy „ GDPR – SOUHLASÍM “ popř. „ GDPR – NESOUHLASÍM “.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na výmaz - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje i ze systému (tím se myslí především emailový klient a komunikace s vámi). Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, nemají možnost jakkoliv zpracovávat Vaše osobní údaje, jelikož k nim nemají přístup.


Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Těšíme se na naši další spolupráci

Studio Kranz
Jana Šuráňová, jednatelka